Fiscale maatregelen uit het regeer akkoord

Op 10 oktober 2017 hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ voor de periode 2017 – 2021 gepresenteerd. Uit het regeerakkoord blijken onder andere de volgende fiscale maatregelen.

Inkomstenbelasting
•    Invoering tweeschijvenstelsel van 36,93% en 49,5% (vanaf € 68.800).
•    Verhoging van de algemene heffingskorting met circa € 350 en van de arbeidskorting met circa € 365.
•    Afbouw van de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3%-punt naar het nieuwe basistarief. Het aftrektarief komt in 2021 op 43%.
•    Verlaging van het eigenwoningforfait met 0,15% per 2020.
•    Afbouw van de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen naar het nieuwe basistarief.
•    Afbouw van regeling ‘Wet Hillen’ in dertig jaarlijkse stappen (volgens eindverslag Zalm).
•    Box 3 gaat aansluiten bij het werkelijk rendement op spaartegoeden en de vrijstelling wordt verhoogd naar € 30.000 per belastingplichtige.
•    Verhoging box 2 tarief naar 27,3% in 2020 en 28,5% in 2021.

Vennootschapsbelasting
•    Verlaging van de tarieven naar 16% en 21% per 2021. In 2019 gaan de tarieven met 1%-punt omlaag, in 2020 met 1,5%-punt en in 2021 met 1,5%-punt.
•    Terugdraaien van de verlenging van de eerste schijf. Deze blijft € 200.000.
•    Afschaffing dividendbelasting.
•    Invoering bronbelasting op rente- en royaltystromen naar laagbelaste landen.
•    Invoering generieke renteaftrekbeperking: het saldo van verschuldigde en ontvangen rente boven een drempel van € 1 miljoen is aftrekbaar tot maximaal 30% van het brutobedrijfsresultaat. Er komt geen groepsescape.
•    Afschaffing specifieke renteaftrekbeperkingen (met uitzondering van artikel 10a Wet VPB).
•    Verkorting termijn voorwaartse verliesverrekening naar 6 jaar.
•    Verhoging effectief tarief innovatiebox naar 7%.
•    Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik tot 100% van de WOZ-waarde.

Omzetbelasting
•    Verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%.

Loonbelasting
•    Verkorting van de looptijd voor de 30%-regeling naar 5 jaar.
•    Verruiming onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.700 per jaar.
•    Vervanging van de Wet DBA:

– Zzp’ers met een laag tarief (tot maximaal 125% wettelijk minimumloon) en een langere duur van de overeenkomst (> 3 maanden) zijn altijd in dienstbetrekking.
– Zzp’ers met een hoog tarief (van minimaal € 75) en een kortere duur van de overeenkomst (< 1 jaar) krijgen een ‘opt out’ voor loonbelasting en werknemersverzekeringen.
– Voor zzp’ers boven het lage tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Bron: website Register Belastingadviseurs (10/10/2017)

Categories: Uncategorized